පනිවිඩයක් එවන්න

Send messageclear

අපව සොයාගන්නේ කෙසේද?

සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර

ලිපිනය:

රක්ෂණ මන්දිරය, අංක 21, වොක්ෂෝල් මාවත, කොළඹ 2

පොදු අංක:
+94 11 2357000
+94 11 7357000
+94 11 5357000
+94 11 4357000

ක්ෂනික ඇමතුම්:
+94 11 2357357,
+94 11 7357357,
+94 11 5357357,
+94 11 4357357,

විද්‍යුත් තැපැල්:
email@srilankainsurance.com

ෆැක්ස් අංකය:
+94 112 447742

සමාජ ජාල:

Facbook – Sri Lanka Insurance Facebook – Motor plus Twitter Linkedin LinkedIn