ඉදිකිරීම් හා බැඳි සියලු අවදානම් රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී පවතින අවදානම් තත්වයන්ගෙන්. නිෂ්පාදන යන්ත්‍රාගාර සහ ආශ්‍රිත යන්ත්‍රසුත්‍ර සවිකිරීම්, සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීම්, විදුලි සංදේශන මාර්ග සහ විදුලිබල උත්පාදනාගාරවල ඉදිකිරීම් යනාදියට ආරක්ෂාව සහිතව කෙරෙන රක්ෂණාවරණයකි.

මෙහි පහත සඳහන් අංශ මෙම රක්ෂණය මගින් ආවරණය ‍කෙරෙනු ඇත.

  • ඉදිකෙරුම් යථා තත්වයට පත්කිරිමට
  • ගැල්කුලි, රේගු ගාස්තු හා අනෙකුත් හිඟ ගාස්තු ගෙවීම්
  • සිවිල් ඉනජිනේරු වැඩ කටයුතු
  • සුන්බුන් ඉවත් කිරීම
  • ප්‍රධානියාගේ වර්තමානයේ පවතින දේපල

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්