උකස් ආරක්ෂණ සැලසුම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

උකස් ආරක්ෂණ සැලසුම යනු ලබාගත් නිවාස ණය ගෙවීමේ දී යම් ආපදා තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් ඉතිරි ණය මුදල පියවා ගැනීමට සහය වන ඔබ සුරක්ෂිත කරන රක්ෂණ සැලසුමකී. එක් වාරිකයක් සහිතය. මරණයකදී වූවද ඔබගේ නිවාස ණයෙහි ගෙවීමට ඇති ඉතිරි මුදල සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා දැමීම මෙම රක්ෂණ ඔප්පුවේ ස්වභාවයයි.

උකස් ආරක්ෂණය සැලසුම ලබාගත හැක්කේ කාටද?

  • අවුරැදු 18 – 68 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන සහ අවුරැදු 70 නොඉක්මවු අයට

මුලික ප්‍රතිලාභ

  • එක් වාරිකයක් සහිත සැලසුමකී
  • දුම් නොබොන්නන් සඳහා වාරිකයට සුවිශේෂ වු ‍අඩු පොලි අනුපාතයක්
  • අකර්මණ්‍යතා ප්‍රතිලාභ වැනි අමතර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභයන් ගණනාවක් රක්ෂණ ඔප්පුවට ඇතුලත්ය.

සැලසුම:   Mortgage – උකස් ආරක්ෂණ සැලසුම

කොන්දේසි: වාරික ගෙවීම්       ලබා ගෙන ඇති නිවාස ණයෙහි කොන්දේසි මත තීරණය ‍කෙරේ.

වයස් සීමාව: අවුරැදු 18 – 68 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන සහ අවුරැදු 70 නොඉක්මවු

විශේෂ ප්‍රතිලාභ    

දුම් නොබොන්නන් සඳහා වාරිකයට සුවිශේෂ වු ‍අඩු පොලි අනුපාතයක්

අතිරේක ආවරණ

  • සම්පූර්ණ ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීමේ හිමිකම් (හදිසි අනතුරු)
  • සම්පූර්ණ ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබී‍‍මේ හිමිකම් (රෝගාබාධ)

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්