කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර පරිශ්‍ර රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ගොඩනැගිලි සහ එයට අයත් කාර්යාල,ගබඩා සංකීර්ණ, කර්මාන්තශාලා සහ පාසැල් යනාදියෙහි පැනනගින කර්මාන්ත සහ වාණිජ අවදානමෙන් මිදීමට මෙම රක්ෂණ සැලසුමෙන් ආවරණයක් සලසාගත හැකිය.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්