කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සියලු අවදානම් ආවරණ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සියලු අවදානම් ආවරණ රක්ෂණය සැලසුම්කර ඇත්තේ මාර්ග, පාලම් සහ වේලි යනාදි සිවිල් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතීන්වලට රක්ෂණාවරණය සැලසීම සඳහාය.

මෙම රක්ෂණාවරණයට මෙහි පහත දෑ ඇතුලත්ය.

  • සිවිල් වැඩවලින් වන අලාභ හා හානි
  • යන්ත්‍රෝපකරණ හා යන්ත්‍රසුත්‍රවලට වන හානි
  • ප්‍රධාන දේපලවල තිබෙන සුන්බුන් ඉවත්කිරිම
  • ද්වේශසහගත අලාභහානි සහ සොරකම්
  • කැරළිගැසීම් වර්ජන හා ත්‍රස්තවාදි කෝලාහල
  • මෙම රක්ෂණයෙන් රක්ෂිත තුන්වන පාර්ශවයට වන අනතුරු සහ දේපල හානිවලට ද වන්දි ගෙවීමට කටයුතු කෙරේ.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්