කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පිරියත හා උපකරණ පිළිබද සියලු අවධානම් රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක පිහිටි ඉදිකිරිම් භුමියක කොන්ත්‍රාත් වැඩ සඳහා යොදවා තිබෙන නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණ සහ යන්ත්‍රසුත්‍රවල සියලු අවදානමට සරිලන ආවරණයක් මෙම රක්ෂණාවරණය මගින් සැපයේ. මෙම රක්ෂණයෙන් ආවරණය කරන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රසුත්‍රයි.

  • බැකෝ යන්ත්‍ර
  • හාරන යන්ත්‍ර, ක්‍රේන් සහ එසවීමේ යන්ත්‍ර
  • ගොඩනැගීම සඳහා භාවිතා වන අනෙකුත් උපකරණ

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්