ජනදිරි – දෑ අවුරුදු සහන සැලසුම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඔබ වසරේ විවිධ කාලවලදී ආදායම් ලබන්නෙක් නම් ජනදිරි ඔබට ගැලපෙන රක්ෂණ සැලසුමයි. යම් හෙයකින් වසර ‍2 ක කාලයක් නියමිත වාරික ගෙවීමට අතපසුවුවත්, රක්ෂණ ගිවිසුම ප්‍රකාර අඩංගු සියලු ප්‍රතිලාභ ඔබට භුක්තිවිඳීමට හැකිවීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි. ඔබ ගොවියෙකු, ධීවරයෙකු හෝ ඍතුමය ආදායම් ලබන්නෙකු විය හැකිය. එසේ නම් ඔබගේ ජීවිත ආරක්ෂාවට ගැලපෙන එකම ජීවිත රක්ෂණය ජනදිරි දෑ අවුරැදු සහන සැලසුමයි.

ජනදිරි – ලබාගත හැක්කේ කුමන තරාතිරමේ අයට ද?

 • ජනදිරි රක්ෂණ ආවරණය ලබාගත හැකි වන්නේ ගොවියන්, ධීවරයන් වැනි වසරේ විවිධ කාලවලදී (සෘතුමය) ආදායම් ලබන අයටයි.
 • අවුරැදු 18 – 60 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන අයට රක්ෂණ ආවරණයට ඇතුලු විය හැකිය.

මුලික ප්‍රතිලාභ

 • යම්හෙයකින් රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා නිසි කලට වාරික ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් වසර 2ක සහන කාලයක් තුළ රක්ෂණ ඔප්පුව වලංගුව පවති.
 • කල්පිරිමේදී මුළු රක්ෂිත මුදලට සෑම වසරකම එකතු වන බෝනස් මුදල්
 • රක්ෂණ හිමියෙකු හදීසියේ අභාවයට පත්වුවහොත් බෝනස් සහිත මුළු රක්ෂිත මුදල යැපෙන්නන්හට ක්ෂණීකව ගෙවීමට පියවර ගැනේ.

සැලසුම    ජනදිරි – දෑ අවුරුදු සහන සැලසුම

වාරික ගෙවීම්            වසර 10 – 40 දක්වා

වයස් සීමාව  

අවුරුදු 18 – 60 දක්වා

උපරිම රක්ෂිත මුදල රැ. 500,000 /- , අවම රක්ෂිත මුදල රු. 10,000/-

ප්‍රතිලාභ

 • රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා නිසි කලට වාරික ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් වසර 2ක සහන කාලයක් තුළ රක්ෂණ ඔප්පුව වලංගුව පවති.
 • කල්පිරිමේදී මුළු රක්ෂිත මුදලට සෑම වසරකම එකතු වන බෝනස් මුදල්
 • රක්ෂණ හිමියෙකු හදීසියේ අභාවයට පත්වුවහොත් බෝනස් සහිත මුළු රක්ෂිත මුදල යැපෙන්නන්හට ක්ෂණීකව ගෙවීමට පියවර ගැනේ.
 • වාරික ගෙවිය හැකි කාලසීමාව රක්ෂණ හිමියාට තීරණය කළ හැකිය.

අතිරේක ආවරණ

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)
 • හදිසි අනතුරකින් වන අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ
 • කලත්‍රයා සඳහා ආවරණය
 • සම්පූර්ණ රක්ෂණ කාලය පුරා ගෙවූ වාරික තැන්පතුව (ස්වර්ණ ජයන්ති ප්‍රතිලාභය)
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ආවරණය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්