ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් ඔබගේ ආදායම හා ජීවන රටාව ගැලපෙන ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් රැසක් ඉදිරිපත් කරයි. රක්ෂණ ක්ෂේත්රය තුළ රුපියල්. බිලියන 60 ක අරමුදලක් සහ රුපියල් බිලියන 132 විශාලතම කළමනාකරණ වත්කම් පදනමක් සහිත ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් ඔබේ ජීවිත රක්ෂණ සැලසුමක් ආරම්භ කරන පළමු වසරේ සිට ප්‍රසාද ඉදිරිපත් කරයි