තේ කර්මාන්තශාලා රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

මෙම රක්ෂණාවරණය මගින් වැවිලි කරුවන්ගේ රක්ෂණ අවශ්‍යතා සලසන අතර පහත සදහන් අංශ වලට මෙමගින් ආවරණය සැලසේ.

  • ගොඩනැගිලිවලට සවිකර ඇති ‍දෑ
  • යන්ත්‍රෝපකරණ සහ යන්ත්‍රසුත්‍ර
  • එහි අඩංගු දේ සහ කෙරෙමින් පවතින වැඩ

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්