නැව් භාණ්ඩ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

නැව් මගින් බඩු ආනයනය සහ අපනයනය කරන්නන්හට සිය කටයුතු පහසුකිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති සුවිශේෂ රක්ෂණාවරණයකි මුහුදු රක්ෂණාවරණය.

මෙහි පහත අංශ මත පමණක් ආවරණ ‍‍‍‍කොන්දේසි පැන වේ.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

මෙහි පහත අංශ මත පමණක් ආවරණ ‍‍‍‍කොන්දේසි පැන වේ.

 • වෙළඳ ඳ්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන නෞකාවක් විය යුතු අතර වෙළඳ භාණ්ඩ වල  ස්වරුපය, නෞකාවේ ස්වභාවය, අලාභ හානි වීමට ඇති නැබුරුවේ
 • අපේක්ෂිත ආවරණය ලබාදීම සඳහා ප්‍රාරක්ෂණ ගිවිසුමක්
 • ඇසුරුම්
 • මුහුදු ගමන

නාවික රක්ෂණය මගින් සැපයෙන ආවරණ

 • නැතිවු හෝ හානියට පත් බඩුවලට සියලු අවදානම් රක්ෂණය නැව් බඩු ආයතනික වගන්ති (ඒ) යටතේ ආවරණය වේ
 • නැව් බඩු ආයතනික වගන්ති (බී) හෝ (සී) යටතේ සැපයෙන ආවරණය
 • පුර්ණ හානිආවරණය
 • යුද්ධ සහ සිවිල් කෝලාහල, ත්‍රස්තවාදි ක්‍රියා, නැව මාරු කිරීම සහ ගබඩා කිරිම් වැනි අවස්ථාවලදී ඇති වන අවදානම් ආවරණය කිරිම සඳහා අමතර වාරිකගෙවා මෙම රක්ෂණාවරණයක්  ලබා ගත හැකිය.
 • අපේක්ෂිත ගමනාන්තවලට මාර්ගස්ථ බඩු ප්‍රවාහන ආවරණය
 • දිවයින තුළ දේශීය ප්‍රවාහන සේවා සැපයුම්කරුවන් මගින් සිදුකෙරෙන මාර්ගස්ථ බඩු ප්‍රවාහනය කිරීම, බඩු පැටවීම සහ බෑම සහ ඒ අරබයා ඇතිවන හදිසි අනතුරැ අලාභහානි යනාදිය ද මුහුදු රක්ෂණය රක්ෂණය මගින් ආවරණය කෙරේ.

   ක්ෂණික විමසීම්