නිවාස ගිනි රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඔබේ නිවස දැනට ඉදිවෙමින් තිබෙන හෝ අංග සම්පූර්ණ කළ නිවසක් විය හැකිය. එහෙත් අනපේක්ෂිතව ලෙස මෙහි පහත දැක්වෙන ගිනි හා අදාළ උවදුරු පැමිණියහොත් ඔබේ නිවසේ ආරක්ෂාවට පුද්ගලික නිවාස රක්ෂණය ඉතා අගනා විසඳුමකි.

 • ගිනි හා අකුණු
 • කැරළිකෝලාහල හා වර්ජන
 • ද්වේෂසහගත ලෙස කරනු ලබන අලාභහානි
 • පිපිරීම්
 • සුළි සුලං, කුණාටු, චන්ඩමාරුත සහ ගංවතුර
 • භුමි කම්පා
 • ස්වභාවික හානි
 • ත්‍රස්තවාදි ක්‍රියා
 • ඝට්ඨන
 • විදුලි උවදුරු අමතර ආවරණය
 • ගුවන්යානා මගින් ඇති වන අලාභහානි
 • වතුර ටැංකිවලින් ජලය උතුරා යාම හා පුපුරායාම

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්