පුද්ගල හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණය

From the largest & strongest National Insurer

ඔබගේ අභාවයක දී සහ යම් ප්‍රචණ්ඩතාවයක් හේතු කොටගෙන ඇතිවන හදිසි ශාරිරික අනතුරුවලදී ඔබට නිසි වන්දියක් ලබාගත හැකි රක්ෂණාවරණයකී.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 77.8 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 167.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්