බඩු තොග නරක්වීම පිළිබද රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

මෙම රක්ෂණය මගින් ශීත ගබඩාවට සම්බන්ධ යන්ත්‍ර සුත්‍රයන්හි සිදුවන අහබු හා අනපේක්ෂිත බිදවැටීමක් නිසා ඒ තුල ඇති තොග නරක්වීමෙන් සිදුවිය හැකි අලාභ හා පාඩු සදහා ආවරණය සළසයි. ඔබේ රක්ෂණාවරණයෙන් මෙහි පහත සඳහන් අවදානම් අවස්ථාවලදී ඔබට සහන සැලසෙනු ඇත.

  • සිසිලන පද්ධතියේ අඩු වැඩිවීම හේතුකොටගෙන තොග නරක්වීම
  • ගබඩා කාමරයේ ඇති ශීතකරණ පද්ධතියේ යම් කාන්දුවීම් හේතුකොටගෙන සිදුවන අලාභහානි

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්