මිණිමුතු දායාද

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

මූලික රක්ෂිත මුදල මෙන් 125% ක සහතික මුදලක් සමග ප්‍රමාණවත් ආවරනයක් ලගා දෙන දැරිය හැකි වාරිකයක් සහිත රක්ෂණාවරණයකි.

කව්රුන් සඳහාද?
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මිණිමුතු ළමා රක්ෂණය සමඟ ලබා ගත හැක. දරුවාගේ අනාගතයේ අපේක්ෂා මල් ඵල ගන්වන්නට උපකාරී වනවා සේඉම පහසුවෙන් දැරිය හැකි වාරිකයක්ද සහිතයි.

  • කල්පිරුණු විට මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 125% ක් ගෙවීමට සහතික වෙයි.
  • මූලික රක්ෂිත මුදල රු.100,000/- සිට ඉහලට තෝරා ගත හැක. (ඔබගේ ආදායම අනුවා
  • ආයෝජන ප්‍රතිලාභ දරුවාට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්න වූ පසු ආරම්භ වේ
  • දරුවා හදිසි අනතුරක් හෝ අසනීපයක් නිසා රෝහල්ගත වූ අවස්ථාවකදී දිනකට රු.1000 බැගින්.
  • මූලික රක්ෂිත මුදලට අමතරව රක්ෂණ ඔප්පුව ආරම්භ වූ වසරේ සිට ගණනය වන ප්‍රසාද මුදල්ද හිමි වේ.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්