මිණිමුතු පරිත්‍යාග

අඩු වාරිකයකින් දරුවාගේ ජීවිතයට වැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබෙන පරිදි සැළසුමි කරන ලද රක්ෂණ සැළසුම

අඩු වාරිකයකින් දරුවාගේ ජීවිතයට වැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබෙන පරිදි සැළසුමි කරන ලද රක්ෂණ සැළසුම

මිණිමුතු පරිත්‍යාග රක්ෂණ සැභසුම යටතේ සුඵ වාරිකයකින් අනාගත කඩයිමි ජයගන්න වැඩි ප‍්‍රතිලාභ සමග පූර්ණ ආරක්ෂාවක් සළසනවා

 • ආයෝජනයේ වාසි
 • ඔබෙි දරුවාගේ වයස අවුරුදු 18 සිට 25 දක්වා කාලය තුළ දරුවාට මුදල් අවශ්‍ය කාගය ඔබම තීරණය කරගන්න
 • අතේ ඇති මුදලට සුඵ වාරිකයක් ගෙවා රක්ෂනය අවසානයේ ලොකු මුදලක් දරුවාගේ අනාගත කඩඉමි ජය ගැනීම සදහා එබෙි අතට
 • රු 50 000 සිට කැමති මුදලක් ඔබෙි ආදායමෙි හැටියට රක්ෂිත මුදල ලෙෂ තෝරා ගන්න
 • කල් පිරීමෙිදී රක්ෂිත මුදලට අමතරව මුඵ රක්ෂිත මුදලට පළමු වසරේ සිටම ගණනය කරන ලද බෝනස්
  දරුවා වෙනුවෙන් හෝදම ආයෝජනය තෝරාගන්න

රක්ෂණ වාසිය

 • රක්ෂණ කාල සිමාව තුළ රක්ෂිතයා මව හෝ පියා අභාවයට පත් වූවහොත් එසැණින් මුඵ රක්ෂිත මුදල ඔබෙි දරුවාට
  ඉදිරියට වාරික ලෙවීම අවශය්‍ය නැත
 • එපමණක් නොව මූලික රක්ෂිත මුදල හෝ බෝනස් මුදලට අමතරව මූලික රක්ෂිත මුදලින් 15 ක් සෑම වසරකදීම ඔප්පු කාලය අවසානය වන තුරු දරුවාට හෝ දරුවාගේ භාරකරුට
  උදා – අවුරුදු 10ක් සදහා රු මිලියනයක පරිත්‍යාග ෂැළසුමක් ලබාගත් රක්ෂිත හිමියෙකු අවුරුදු 04කින් අභාවයට පත්වූවහොත්
  ඔවෙලේම ලැබෙන මුදල – 1 000 000
  එතැන් පටන් සෑම වසරකම රක්ෂණය කල්පිරෙන තුරු ලැබෙන මුදල –
 • 1 000 000 x 15%
  150 000
  150 000 x 6
  900 000

කල් පිරීමෙිදී බෝනස්

 • දරුවාගේ ආරක්ෂාවට ආරෝග්‍යා රෝහල් ගතවිමි ආවරණය සහ ජීවක අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය දරුවාට වයස අවුරුදු 01 සිට ලබාගන්න පුඵවන්.මෙි සදහා වැය වන්නේ ඉතාම සුඵ මුදලක්
 • වාරික ගෙවිය හැකි කාල සීමාව අවුරුදු 10 සිට 24 අක්වා
 • අදාළ වයස් සීමාව මාස 01 සිට අවුරුදු 15 දක්වා දරුවන් සිටින දෙමාපියන් සදහා
 • වාරික ගෙවිය හැකි අන්දම
  • මාසිකව
  • තෛමාසිකව
  • අර්ධ වාර්ශික
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණ
 • ආරෝග්‍යශාලා ආවරණය
 • දීර්භ කාලීන සදාකාලීන අකර්මන්‍යතා ප‍්‍රතිලාභ
 • ස්වර්ණ ජයන්ති ප‍්‍රතිලාභ
 • අවමංගල්‍ය වියදමි ප‍්‍රතිලාභ
 • කාලාත‍්‍ර ආවරණ

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්