යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිදවැටීම් අනුෂංගික අලාභ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිදවැටීම් නිසා තම ව්‍යාපාරයට ලාභය අහිමිවන අවස්ථාවලදි එම පාඩුවෙන් ඔබ සුරක්ෂිත කෙරෙන රක්ෂණාවරණය මෙයයි. ඔබ මෙම රක්ෂණාවරණය ලබාගැනීමේ දී යන්ත්‍රසුත්‍ර ක්‍රියා විරහිතවිම් රක්ෂණය හා සම්බන්ධ විය යුතුය. එවිට මෙහි පහත දැක්වෙන අංශවලට ආවරණ සහන ඔබට ලබාගත හැක.

  • ව්‍යාපාරික වියදම්
  • දළ ලාභය
  • වැඩ කිරීමේ පිරිවැය වැඩිවීම
  • වේතන

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්