රෝහල් ගතවීම් සඳහා මූල්‍ය සැලැස්ම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

සුළු ආබාධයක සිට බරපතල අසනීපයක් දක්වා, රෝහල් ගතවීමකදී ඔබට මූල්‍යමය ශක්තියක් වීමට කැප වී සිටින ආවරණයකි. දිනකට රු.12,500 දක්වා වෙද්‍ය ගාස්තු ආවරණය කරයි. දැඩි සත්කාර ඒකකයේ නම් මෙය රු.25,00 දක්වා සීමාව දෙගුණ වෙයි. රෝහල් ගත දින ගණන 10 ඉක්මවූ විට අමතර දින 4 ක මූල්‍යමය දීමනාවක් ඉතුරු ගාස්තු පියවීම සඳහා ගෙවනු ලබේ.

මෙය ජීවිත රක්ෂණයක් සමග ලබාගත යුතු අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන සැලැස්මක් තෝරාගත හැකිය ඔබගේ ආදරණීයයෙක් ප්‍රතිලාභියකු ලෙස නම් කිරීමටද හැකිය.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්