ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂත්වය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

රක්ෂණයේ දැවැන්තයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් දැයේ දු දරුවන්ට සෙනෙහසින්…

දිවයින පුරා විශිෂ්ට දු පුතුන් 300කට මුල්‍යමය ශිෂත්ව

“සුබ පැතුම්” පිරිනමන්නේ ඔබටයි

ශ්‍රී ලාංකීය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා මෙන්ම දේශයේ රැකවලා ලෙස, ලක් දු පුතුන්ගේ අධ්‍යාපනික විශිෂ්ටත්වය වැඩි දියුණු කරවීමෙහිලා ඔවුන් වඩාත් දිරිමත් කරවනු පිණිස මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනාගත අරමුණු සඵල කරදෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දැයේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හදුන්වාදෙනු ලබන මුල්‍යමය ශිෂත්වයයි “සුබ පැතුම්”

දේශයේ වගකීම් මැනවින් හදුනාගත්, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පිරිනමන “සුබ පැතුම්” ජාතික ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය සෑම වර්ෂයකම පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය, අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ හා අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ යන කඩයිම්වල දී දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සහ ජාතික මට්ටමින් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වන 300 දෙනෙකුට පිරිනමන්නට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය දැයේ සියලුම දු පුතුන්ට විවෘත වන අතර, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණලාභින්ගේ දරුවන්ට පමණක් සීමා නොවීම සුවිශේෂත්වයකි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණලාභින්ගේ දරුවන්ට දිගුකාලීන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ අත්විදීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ ඔබටයි

අදාළ වර්ෂය තුල පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය, අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ හා අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ යන විභාග පරීක්ෂණවලදී විභාග දෙපාර්තුමේන්තුවේ අනුකූල නිර්ණායක සපුරමින්, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සමග ඉහත විභාගයන් සමත්වන සියලුම දු පුතුන්ට SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” සදහා ඉල්ලුම් කල හැක.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ඉල්ලුම් කරන්නේ මෙහෙමයි

ඔබ මෙම ශිෂ්‍යත්වය සදහා සුදුසුකම් ලැබීමට පළමුවෙන්ම කළ යුත්තේ SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ජාතික ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය සදහා අයදුම් කිරීමයි සියලුම අයදුම්පත්

SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ජාතික ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය,
තැ.පෙ. 1337,
අංක 21, වොක්ෂෝල් විදිය,
කොළඹ 02. යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනට හෝ ඊට ප්‍රථමයෙන් ලැබෙන සියලුම අයදුම්පත් අතුරින් විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල ලබාගත් දු පුතුන් 300 දෙනෙකුට මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට තෝරා ගනු ඇත.

වසරකට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්ව 300ක්

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉහත විභාගවලදී ජාතික මට්ටමින් හා දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් විශිෂ්ට තලයේ හපන්කම් දැක්වූ සිසු සිසුවියන් 300ක් දෙනා සදහා ශිෂ්‍යත්ව 300ක් පිරිනැමේ.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්වය සදහා අයදුම් කරනු ලැබූ අයදුම් පත් අතුරින් දිස්ත්‍රික්ක අනුකුලතාව අනුව, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ සිව්දෙනා බැගින් දරු දැරියන් 100 දෙනෙකුට මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්වය සදහා අයදුම් කරනු ලැබූ අයදුම් පත් අතුරින් දිස්ත්‍රික්ක අනුකුලතාව අනුව, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ සිව්දෙනා බැගින් දරු දැරියන් 100 දෙනෙකුට මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්වය සදහා අයදුම් කරනු ලැබූ අයදුම් පත් අතුරින් ජාතික අනුකුලතාව අනුව, පහත සදහන් විෂය අංශයන් සදහා විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ දරුදැරියන් 25 දෙන බැගින් 100 දෙනෙකුට මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

  • ජීව විද්‍යාව අංශයෙන් සිසු සිසුවියන් 25 දෙනෙක්
  • ගණිත අංශයෙන් සිසු සිසුවියන් 25 දෙනෙක්
  • වාණිජ අංශයෙන් සිසු සිසුවියන් 25 දෙනෙක්
  • කලා අංශයෙන් සිසු සිසුවියන් 25 දෙනෙක්

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ජාතික ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය මගින් පිරිනැමෙන ප්‍රතිලාභ

  1. ඔබේ අනාගත අරමුණු ජයගන්නට පහත වගුවේ සටහන් වන අකාරයේ මුල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ඔබට පිරිනැමේ.

ප්‍රතිලාභ සහ ත්‍යාග

විභාගය ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව වසරකට ප්රතිලාභය (රු.) ප්‍රතිලාභ හිමිවන අවුරුදු ගනන මුළු ප්රතිලාභය (රු.)
Grade 5 Scholarship 100 (එක් එක් දිස්ත්රික්කයේ ඉහළම සිව් දෙනා)
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ නොමැති අයට 20,000 1 20,000
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ හිමියන්ට 20,000 5 100,000
සා/පෙළ 100 (එක් එක් දිස්ත්රික්කයේ ඉහළම සිව් දෙනා)
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ නොමැති අයට 40,000 1 40,000
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ හිමියන්ට 40,000 2 80,000
උ/පෙළ 100 (එක් එක් අංශයෙන් ඉහලම ජාතික ශ්රේණිගත 25 දෙනා – ජීව විද්‍යා / ගණිත / වානිජ / කලා)
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ නොමැති අයට 50,000 1 50,000
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ හිමියන්ට 50,000 3 150,000

ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණලාභින් නම්

ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණලාභින් නම් ඔබට දිගුකාලීන ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇත. එනම් ඔබ දිගුකාලීන ශිෂ්‍යත්වලාභියෙකු බවට පත්වේ.

ඒ අනුව 5 වසර ශිෂ්‍යත්වයෙන් SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්වය ලැබූ ඔබ වසර පහක් දක්වා එම ශිෂ්‍යත්ව සදහා සුදුසුකම්ලාභියෙකු වන අතර, අ.පො.ස. (සා.පෙළ) SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ලාභියෙකු වි නම් නොකඩවා දෙවසරක් ද, අ.පො.ස. (උ.පෙළ) SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ලාභියෙකු වි නම් නොකඩවා තෙවසරක් ද දක්වා මෙම ශිෂ්‍යත්වය ලැබීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.

ඉහත වගුවේ ‘සම්පුර්ණ ප්‍රතිලාභ’ යන තීරුවෙන් ඔබට මේ පිළිබද සවිස්තරාත්මකව දැනගත හැකිය.

ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණාවරණය මේ වන විට අප්‍රාණික වී ඇත්නම්, SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්ව සදහා අයදුම් කල හැකිද ?

ඔව් ඔබට මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය සදහා අයදුම් කළ හැකිය. නමුත් දිගුකාලින ශිෂ්‍යත්වලාභියෙකු වීමට අවස්තාව උදාකර ගැනීමට නම්, ඔබ ශිෂ්‍යත්වලාභියෙකු ලෙස දැනුම්දීමෙන් පසු සති 2ක් ඇතුළත රක්‍ෂණ ඔප්පුව ප්‍රාණවත් කරගත යුතුය. මෙහිදී රක්ෂණය යළි ප්‍රාණවත් කර ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එක වසරක් පමණක් සදහා මුල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණලාභින් නොවේ නම්

ඔබට පිරිනැමෙන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය වසරක් සදහා පමණක් සීමා වේ. එනමුත් ඊට පෙර ඔබේ දෙමාපියන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්ෂණාවරණයක් ලබාගත්තේ නම්, ඔබටද දිගුකාලින මුල්‍ය ශිෂ්‍යත්වය ලබාගැනීමේ වරප්‍රසාදය ලැබේ.

SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්වය ලබාගැනීම් සදහා කොපමණ කලක් රක්‍ෂණලාභියෙකුව සිටිය යුතුද ?

ඔබ පෙනී සිටි විභාගයේ නිල ප්‍රතිඵල නිකුත්වීමට සතියකට (දින 7කට) පෙර ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් විසින් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් රක්‍ෂණාවරණයක් ලබාගෙන තිබුණේ නම් ඔබත් දිගුකාලින ශිෂ්‍යත්වලාභියෙකු වීමට වරම් ලබයි.

SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ජාතික ශිෂ්‍යත්වය ලබාගැනීම සදහා වලංගු වන රක්ෂණාවරණයන් කවරේද ?

සමුහ ජීවිත රක්‍ෂණ සහ උසස් ආරක්‍ෂණ ඔප්පු හැර අනෙකුත් සියලුම ජීවිත රක්‍ෂණ සැලසුම් සදහා වලංගු වේ.

ඔබේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්‍ෂණලාභින් නම් ඔබට දිගුකාලින ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ හිමිවන අයුරු

ඔබේ ප්‍රථම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවයේ දී හිමිවනු ඇති අතර ඉදිරි වර්ෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිලාභ, අදාළ වර්ෂය අවසානයට පසු එන ඉදිරි වර්ෂයේ ප්‍රථම කාර්තුව ඇතුළත, අදාළ බැංකු ගිණුමකට බැරවනු ඇත. එමෙන්ම ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුව නොකඩවා ප්‍රාණවත්ව තබාගැනීම ඉතා වැදගත් වන අතර සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 31 වන විට ඔප්පු ප්‍රාණවත්භාවය සොයා බැලේ. මෙහිදී අදාළ ජීවිත රක්‍ෂණ ඔප්පුව අප්‍රාණික තත්වයේ තිබුණහොත් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය අවලංගු වනු ඇත. එමෙන්ම දිගුකාලින මුල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය, එකවර ගෙවීමක් කවර හේතුවක් මත හෝ සිදුනොවේ.

SLI ලයිෆ් “සුබ පැතුම්” ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සහ එහි සුදුසුකම්ලාභින් කවුද යන වග නිවේදනය කෙරෙන්නේ කවදාද?

නිල ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව සහ ශිෂ්‍යත්ව සදහා අයදුම් කිරීමෙන් අනතුරුව ශිෂ්‍යත්වලාභින්ගේ නම් නිවේදනය කිරීම සිදුවනු ඇත. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමද මීට සමගාමීව සිදිවනු ඇත.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      Quick inquiry