ලීසින් – කල්බදු රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

කල්බදු සමාගම් සහ බැංකු විසින් කල්බදු මත තබා ගන්න සියලු අයිතමවල අවදානමට සරිලන ආවරණයක් සැපයෙන රක්ෂණාවරණයකී. අදාළ රක්ෂණ ඔප්පුව වාර්ෂිකව අලුත් කළ යුතු වේ. ආවරණයට අමතර අයිතමයන් ඇතුලත්කිරිම පිළිබඳ විස්තර සෑම මාසයකම ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්