විදේශගත විස්තීර්ණ සැලස්ම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

විදේශගත විස්තීර්ණ සැලස්ම ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව හා මලයසියාව යන රටවල රෝහල්ගත වීමකදී  ගාස්තු වලින්, ඔබට සහනය ලබාදීමට නිර්මාණය වී ඇත.

ආවරණය රු.600,000 සිට රු.1,000,000 දක්වා ලබාගත හැක.

මෙය ජීවිත රක්ෂණයක් සමග ලබාගත යුතු අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන සැලැස්මක් තෝරාගත හැකිය ඔබගේ ආදරණීයයෙක් ප්‍රතිලාභියකු ලෙස නම් කිරීමටද හැකිය.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්