ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සැත්කම් ආවරණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

සැත්කම් ආවරණය සැකම් සඳහා යන වියදම් වලින් ඔබව ආවරණය කිරීමට නිර්මාණය වී ඇත.විවිධ සෞඛ්‍යමය අවශ්‍යතා සඳහා කරණ සැක්කම් එකඟ වූ උපරිමයක් දක්වා මෙමගින් ආවරණය කරයි. කලත්‍රයා හා දරුවන් 5 දෙනෙක් දක්වා ආවරණය කරන අතර මෙය ජීවිත රක්ෂණයක් සමග ලබා ගත් යුතුය.

සැත්කමකදී ඔබට රු.1,000,000 දක්වා ලබා ගත හැකිය. මෙම උපරිම සීමාවෙන්  සැත්කමේ ස්වභාවය හා ඔබ තෝරා ගන්නා ප්‍රතිලාභ අනුව මුලින් නියම කරන ප්‍රතිශතයකට අනුව ආවරණය හිමි වෙයි.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්