සොරබිය රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

සොරබිය රක්ෂණාවරණය මගින් ඔබේ නිවසට පහත දැක්වෙන අවදානම් මගින් සිදුවන හානි ආවරණය කෙරේ.

  • ගෙවල්බිඳීමක්, හෝ සොරකමක් හේතුකොටගෙන නැතිවු හෝ විනාශයට පත්, ගෘහභාණ්ඩ, විදුලි හා විද්‍යුත් උපකරණ, ස්වර්ණාභරණ,චිත්‍ර සහ පෞරාණික භාණ්ඩ යනාදිය.
  • ගොඩනැගිල්ලට හානිසිදුවීම හෝ එතුලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුලුවීම.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්