හෝටල් අයිතිකරුවන්ගේ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

හෝටල් අයිතිකරුවන්ට මෙහි පහත සඳහන් අංශ සම්බන්ධයෙන් පවතින අවදානමට සහන සැලසෙන සහ එම අංශ ආවරණය කෙරෙන රක්ෂණ සැලසුමකී.

  • ගිනිගැනීම් සහ ඉන් ඇතිවන උවදුරු
  • ගෙවල් බිඳීම් හානි
  • ආහාර විෂවීම් ඇතුළු පොදු වගකීම්
  • මුදල් ගෙනයාම හා මුල්‍ය ආරක්ෂාව
  • තැටි වීදුරු
  • පුද්ගල අනතුරු ආවරණය
  • විශ්වාසය තහවුරු ‍‍කෙරෙන ආවරණය
  • දැන්වීම් පුවරු ආවරණය
  • ආනුශංගික අලාභ

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්