‍යස ඉසුරු – ඉතා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙනදෙන‍ රක්ෂණ සැලසුම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

යස ඉසුරු රක්ෂණ සැලසුම කල් පිරිමට පෙරම අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත හැකි අද්විතීය රක්ෂණ සැලසුමකි. ඔබගේ විවාහ වියදම්, නිවසක් මිලදී ගැනීම, වාහන මිලදී ගැනීම හෝ ඔබේ වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා මෙම ගෙවීම් භාවිතා කළ හැකිය.

අත්තිකාරම් ගෙවීම් සහතික මූලික මුදලහි ප්රතිශතයක් ලෙස පදනම් වේ, ඔබ රක්ෂිත මුදල වැඩි වන තරමට ඔබගේ අත්තිකාරම් මුදල ඉහල යයි.

‍යස ඉසුරු – ඉතා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙනදෙන‍ රක්ෂණ සැලසුම ලබාගත හැක්කේ කාටද?

 • මෙම සැලසුම දිවිය සැලසුම් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ විධායකයින් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
 • ඔබ 18 – 60 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන්නෙක් නම් ‍යස ඉසුරු රක්ෂණයක් සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය.

මුලික ප්‍රතිලාභ

 • සැලසුම කල් පිරිමට පෙරම අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත හැකි වීම
 • රක්ෂිත මුදලෙන් ඉතිරි මුදල කල් ඉකුත්වීමේදී බෝනස් සමග ගෙවනු ලැබේ
 • රක්ෂිත කාලය තුළ අදියර ගෙවීම් සිදු කිරීමෙන් පසුව මරණය සිදුවුනි නම් අත්තිකාරම් ගෙවීම් නොසලකා සහතික මුළු මුදල ගෙවනු ලැබේ
 • අමතර රක්ෂණ ආවරණ සමග වැඩි දියුණු ආරක්ෂාව

සැලසුම:‍යස ඉසුරු – උසස් ප්‍රතිලාභ සැලසුම

වාරික ගෙවීම් කාලය : අවුරුදු 10, 15 සිට 20 දක්වා

වයස් සීමාව:අවුරුදු 18 සිට 60 දක්වා

ප්‍රතිලාභ

කාලසීමාව පළමු අදියර (මූලික ගෙවීම) දෙවන අදියර (මූලික ගෙවීම) තෙවන අදියර (මූලික ගෙවීම)
10 4 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 20% 7 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 30% 10 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 50% + ප්‍රසාද දීමනා
15 5 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 20% 10 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 20% 15 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 60% + ප්‍රසාද දීමනා
20 10 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 20% 15 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 20% 20 වන වසර අවසානයේදී මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් 60% + ප්‍රසාද දීමනා

අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ

අභාවයකදී කරනු ලබන ගෙවිම් මූලික රක්ෂිත මුදල සමග එකතු වූ ප්‍රසාද දීමනා සියල්ල (රක්ෂණ කාලය තුලදී මරණය සිදි වී නම්, පළමු අදියර ගෙවීම සිදු කර පසු මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් කිසිඳු අඩු කිරීමක් සිදු නොකෙරේ)

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභ
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්යගශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්යආ රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • හදිසි අනතුරකින් වන අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • සදාකාලික අකර්මන්යතතා ප්‍රතිලාභ
 • කලත්‍රයා සඳහා ආවරණය
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්යාල)
 • සම්පූර්ණ රක්ෂණ කාලය පුරා ගෙවූ වාරික තැන්පතුව (ස්වර්ණ ජයන්ති ප්‍රතිලාභය)
 • අවමංගල්‍යය වියදම් ආවරණය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්