இலங்கை காப்புறுதி வாழ்க்கை

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

இலங்கை காப்புறுதி லைஃப் ஆனது காப்புறுதித் தொழிற்றுறையில் ரூ. 60 பில்லியன் பாரிய ஆயுள் நிதியுடன் மற்றும் ரூ.132 பில்லியன் பாரிய சொத்துகளுடன் உங்களது வருமானம் மற்றும் வாழ்வுப்பாணி ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ற வண்ணம் ஆயுள் காப்புறுதித் திட்டங்களின் ஒரு வரிசையை தருகின்றது.

SLI HEALTH