இயந்திரங்கள் இலாபம் இழப்பு காப்புறுதி (MLOP)

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

இலாபங்கள் காப்புறுதி கொள்கை எந்திரங்கள் இழப்பு எந்திரங்கள் காப்புறுதி கீழ் எதிர்பாராத விபத்துக்கள் எதிராக உங்கள் வணிக பாதுகாக்கிறது. இந்தக் கொள்கை எந்திரங்கள் முறிவு காப்புறுதி கொள்கை இணைந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பின்வரும் உள்ளடக்கியது

  • வியாபார செலவுகள்
  • நிகர லாபம்
  • வேலை கட்டண உயர்வை
  • சம்பளம்

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை