இலங்கை காப்புறுதி கௌரவ

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

கௌரவ வெறுமனே இலங்கை காப்புறுதி இருந்து தொழில் ஏற்றதாகும் ஒரு தனிப்பட்ட காப்பீடு தொகுப்பு ஆகும். அதன் சிறப்பு நன்மைகள் சில

  • தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டிற்கு
  • சுகாதார செலவுகள், மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் பிற செலவுகள் முக்கியமான நோய்கள் எழும் செலவை திருப்பி
  • வங்கி அட்டைகள் பதிலாக செலவு, ஓட்டுநர் உரிமம், தேசிய அடையாள அட்டை திருப்பி.
  • மருத்துவமனையில் முதலியன வண்டி வாடகை செலவை திருப்பி மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் குற்றச்சாட்டுக்கள்

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை