இலங்கை காப்புறுதி ஹெல்த்பிளஸ்

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

சுகாதார பிளஸ் நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ செலவுகள் ஒரு வரிசை எதிராக பாதுகாப்பு வழங்குகிறது என்று ஒரு தனிப்பட்ட காப்பீட்டு கொள்கை. இந்த மதிப்பு பயன்கள் கொண்ட ஒரு கொள்கையாகும் அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் பெருநிறுவன துறை வழங்கப்படுகிறது.

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை