காப்புறுதி விறைப்புத் அனைத்து அபாயங்கள்

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

இந்தக் கொள்கை உற்பத்தி ஆலைகள் மற்றும் தொடர்புடைய இயந்திரங்கள், தொலைத்தொடர்பு நிறுவல், கம்பிகள் நிறுவல் மற்றும் மின் நிலையம் விறைப்பு ஆபத்துக்கள் எதிராக பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

கொள்கை தொடர்ந்து பகுதிகள் கவர் அடங்கும்

  • அமைப்பு எழுப்பப்பட்டது வருகின்றன
  • சரக்கு, சுங்க வரிகள் மற்றும் கட்டணம்
  • குடிமுறை பொறியியல் பணி
  • குப்பைகள் இசைவு
  • முதல்வர் இருக்கும் சொத்து

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை