கொள்ளை காப்புறுதி

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

கொள்ளை காப்புறுதி கொள்கை இழப்பு மற்றும் உட்பட அபாயங்கள் ஏற்படும் சேதம் எதிரான உங்கள் சொத்து பாதுகாக்கிறது;

  • இழப்பு அல்லது போன்ற திருடு /கன்னக்களவு மற்றும் திருட்டு தளபாடங்கள், மின் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள், சொத்துக்களை, ஓவியங்கள், கலை பொருட்கள், முதலியன சொத்துக்களுக்கு சேதம்.
  • கட்டிடம் அல்லது அதில் காரணமாக கட்டாயமாக நுழைவதற்கு அல்லது வெளியேறுவதற்காக சேதம்.

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை