தேயிலை தொழிற்சாலை காப்புறுதி

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

தேயிலை தொழிற்சாலை காப்பீட்டு தொகுப்பு பண்ணையார்கள், தேயிலை தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களின் காப்பீடு தேவைகள் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு காப்பீட்டு தீர்வு. இது பின்வரும் கவர்கள் அடங்கும்.

  • கட்டிடங்கள் மற்றும் பொருத்தப்பட்ட கவர்.
  • ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள் கவர்
  • உள்ளடக்கங்களை கவர் மற்றும் முன்னேற்றம் வேலை.

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை