பங்கு காப்புறுதி சரிவு

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

இந்தக் கொள்கை பங்கு காப்பீடு சரிவு குளிர்பதன சேமிப்பு உங்கள் பங்கு கவர் வழங்குகிறது. கொள்கை பின்வரும் அபாயங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும்.

  • காரணமாக பங்கு சரிவு உயரும் மற்றும் குளிர்ந்த வெப்பநிலை விழ
  • அறைக்கு குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்து கசிவு காரணமாக பாதிப்பு

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை