ப்ரகுண – உயர் மீள்திரும்பல் கொள்கை

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

ப்ரகுண ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி உறுதி கட்டணத்தை அதே இருக்கும் அதே நேரத்தில், 5% ஆண்டுதோறும் தொகை அதிகரிக்கிறது.

இக் கொள்கைக்கு யார் ஏற்புடையோர்?

 • ப்ரகுண ஒரு முதலீட்டு அடிப்படையிலான காப்பீடு தீர்வைத் தேடுகையில் அந்த ஒரு சிறந்த வழி உள்ளது
 • நீங்கள் 18 முதல் 60 வயது வரையானவர் என்றால் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

முக்கிய நன்மைகள்

 • எந்த கூடுதல் செலவில் 5% காப்பீட்டுத் தொகையின் ஆண்டு அதிகரிப்பு.
 • அதிகரித்த தொகை அடிப்படை தொகை அறிவித்தார் ஒட்டுமொத்த போனஸ் உறுதி கொண்டு முதிர்ச்சி அடையும் போது உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது
 • இறப்பு பலன் இரண்டு முறை அதிகரிக்கப்பட்டன திட்டத் தொகை உள்ளது

திட்டம்: ப்ரகுண – உயர் மீள்திரும்பல் கொள்கை

கால அளவுகள் : 10, 15, 20, 25, 30, 35 அல்லது 40 ஆண்டுகள்

வயதுக்கட்டுப்பாடு: 18 – 60 ஆண்டுகள்

நன்மைகள்

 • எந்த கூடுதல் செலவில் 5% (சேர்ந்துவிட்டவையாக அதிகரிப்பு) மூலம் காப்பீட்டுத் தொகையின் ஆண்டு அதிகரிப்பு
 • அதிகரித்த தொகை அடிப்படை தொகை அறிவித்தார் ஒட்டுமொத்த போனஸ் உறுதி கொண்டு முதிர்ச்சி அடையும் போது உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது
 • இறப்பு நன்மை ஆனது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அதிகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையின் இரட்டிப்பு

மேலதிக காப்புகள்

 • SLI சிகிச்சைத்திட்டம்
 • SLI ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
 • SLI கடல்கடந்த ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
 • SLI மருத்துவமனை பணத் திட்டம்
 • குடும்ப காப்பு அலகு (மேலதிக ஆயுள் காப்பு)
 • நெருக்கடி சுகவீனக் காப்பு (ஜீவக)
 • விபத்து மரண நன்மை
 • (விபத்து காரணமாக) விரிவாக்கப்பட்ட நிரந்தர ஊனம் நன்மை
 • (நோய் காரணமாக) விரிவாக்கப்பட்ட நிரந்தர ஊனம் நன்மை
 • நிரந்தர பகுதியான ஊன நன்மை
 • துணைவர் காப்பு (தேசாந்த)
 • மருத்துவமனையில் அனுமதித்தல் காப்பு (ஆரோக்யா)
 • முழு ஆயுள் ப்ரீமியம் வைப்பு (ஸ்வர்ண ஜயந்தி நன்மை)
 • மரணச்சடங்கு செலவு காப்பு

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

   துரித விசாரணை