விடுதி உரிமையாளர்கள் விரிவான காப்பீடு

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

விடுதி உரிமையாளர்கள் விரிவான காப்பீடு ஆனது விடுதி உரிமையாளர்களுக்காக தனித்து வடிவமைக்கப்பட்ட காப்புறுதித் தீர்வு ஆகும். இது பின்வரும் அபாயங்களிலிருந்து காக்கும்.

  • தீ மற்றும் கூட்டணி ஆபத்துக்கள்
  • கொள்ளை
  • உணவு நச்சு உட்பட பொது பொறுப்பு
  • காப்பறையிலுள்ள பணம் மற்றும் கொண்டு செல்லப்படும் பணம்
  • தட்டு கண்ணாடிகள்
  • தனிநபர் விபத்து காப்பீடு
  • நம்பக உத்தரவாதம் கவர்
  • அடையாளப் பலகை கவர்
  • தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் இழப்புகள்

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

துரித விசாரணை