எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

நாங்கள் உரையாடுவோம்
தொடர்பு கொள்ளும் விவரம்
முகவரி:
ரக்ஷண மந்திரய,
இல. 21,
வொக்சோல் வீதி,
கொழும்பு 02,
இலங்கை
உடன் அழைப்பு தொலைபேசிகள்:
+94 11 2357357 
+94 11 7357357 
+94 11 5357357 
+94 11 4357357
பொது இலக்கம்:
+94 11 2357000 
+94 11 7357000 
+94 11 5357000 
+94 11 4357000
தொலைநகல் இலக்கம்:
+94 112 447742
மின்னஞ்சல்:
WhatsApp chat number: