අප අමතන්න

අප හා සම්බන්ධ වන්න
තොරතුරු
ලිපිනය:
රක්ෂණ මන්දිරය,
අංක 21,
වොක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව
ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය:
+94 11 2357357 
+94 11 7357357 
+94 11 5357357 
+94 11 4357357
සාමාන්‍ය ඇමතුම් අංකය:
+94 11 2357000 
+94 11 7357000 
+94 11 5357000 
+94 11 4357000
ෆැක්ස් අංකය:
+94 112 447742
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය:
WhatsApp chat number: