பணிப்பாளர் சபை

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி. திரு. ரொனால்ட் சி. பெரேரா
தலைவர்
புகழ்பெற்ற ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியான திரு. ரொனால்ட் பெரேரா,  2022 ஆம் ஆண்டு ஒகஸ்ட் 3 ஆம் திகதியன்று இலங்கையின் மிகப் பெரிய மற்றும் வலிமைமிக்க காப்புறுதி...
திரு. அனில் கொஸ்வத்த
பணிப்பாளர்
பிரபல்யமான விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் தொழில்வாண்மையாளரான திரு. அனில் கொஸ்வத்த ஒரு முன்னணி தொழில் முயற்சியாளராகவும், ஆசியாவின் மிகப் பெரிய பரிசுப்...
திரு.எஸ்.ஏ. நிஷாந்த தயானந்த
பணிப்பாளர்
திரு. நிஷாந்த தயானந்த சட்டத் தொழில்துறையில் 18 வருட காலம் சிறப்பான அனுபவத்தைப் பெற்றிருக்கும் ஒரு முன்னணி சட்டத்தரணியாவார். மலியதேவ கல்லூரி மற்றும் கொ...
கலாநிதி கித்சிறி மஞ்சநாயக்கே
பணிப்பாளர்
புகழ்பெற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்சார் நிபுணரான  கலாநிதி கித்சிறி மஞ்சநாயக்கே,  2022 ஒகஸ்ட் 22 அன்று தொடக்கம் பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டார். இ...
திரு. துஷ்மந்த தொட்டவத்த
பணிப்பாளர்
திரு. துஷ்மந்த தொட்டவத்த 2022 ஒகஸ்ட் 22 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டார். திரு. தொட்டவத்த,  ஸ்ரீ ஜயவர்த...
Mr. Naomal Pelpola
Director
Mr. Naomal Pelpola is an eminent legal practitioner in Sri Lanka, having been admitted to the Bar in May 2002, with a versatile practice in the Courts...
Mr. K Ravindra Pathmapriya
Director
Mr. K. Ravindra Pathmapriya was appointed to the Board of Directors with effect from 30th September 2022.Mr. Pathmapriya is an eminent public servant...