ආයතනික කළමණාකාරීත්වය

චන්දන ඒල් අලුත්ගම මහතා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස අලුත්ගම මහතා රාජකාරි බාරගනු ලැබූයේ 2018 වසරේදීය. රක්ෂණ කර්මාන්තයේ විවිධ අංශයන්හි වසර 30 කට වැඩි...
ආලෝක ජයවර්ධන මහතා
ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි
ආලෝක ජයවර්ධන මහතා විදුලි සංදේශ, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම්, මෘදුකාංග, ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රක්ෂණය යන ව්‍යාපාරික විෂය පථයන්හි අවුරුදු 20ක පමණ අත්ද...
ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
ප්‍රධාන නිලධාරි - සාමාන්‍ය රක්ෂණ
ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා සාමාන්‍ය රක්‍ෂණ ව්‍යාපාරයේ දිගුකාලීන වෘත්තිකයෙක් වන අතර  ඔහුට කර්මාන්තයේ වසර 35 කට වැඩි සේවා කාලයක් ඇත. ඔහු 1985 දී මර්කන්ටයිල්...
දයාරත්න පෙරේරා මයා
වැඩබලන ප්‍රධාන නිලධාරි - ජීවිත
විද්‍යාවේදී (ගෞරව), FCII, ව්‍යාපාර පරිපාලන ඩිප්ලෝමා, වරලත් රක්ෂක, MBA (USJ), ANZIIF (අධි සාමාජික) CIP
මාලක බණ්ඩාර මයා
වැඩ බලන ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
විද්‍යාවේදී -ගණකාධිකරණය (විශේෂ), FCA, ව්‍යාපාර පරිපාලන දර්ශනපති
බී ඒ රුවනි ධර්මවර්ධන මෙනවිය
DGM - අනුකූලතාව සහ අවදානම
LLB (Hons), Attorney-at-Law, MBA, ACISI
ආචාර්ය ෂෙරිකා ප්‍රනාන්දු මිය
DGM - වෛද්‍ය
වෛද්‍ය විද්‍යා උපාධිය (ශ්‍රී.ල) විද්‍යාපති -ප්‍රජා වෛද්‍ය ‍සේවය (ශ්‍රී.ල), ACII (UK), MRCGP (INT) (UK)
ලලිත් ද සිල්වා මයා
බෙදාහැරීමේ ප්‍රධානී - සාමාන්‍ය
මූල්‍ය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය, ව්‍යාපාර පරිපාලන දර්ශනපති
රෝහිත අමරපාල මයා
DGM - මානව සම්පත් සහ සේවක සබඳතා
Charted Fellow CIPM, FCMI(UK), MBA(University of Western Sydney, Australia)
නාමලී සිල්වා මෙනවිය
DGM - අලෙවිකරණය සහ බෙදා හැරීම (ජීවිත)
MCIM (UK), වරලත් අලෙවිකරු, අලෙවිකරණ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව– CIM, ACIB (UK), MBA
චමින්ද ගුණසිංහ මයා
DGM - පරිපාලන
BB කළමනාකරණ (ගණකාධිකරණය) විශේෂ (ගෞරව), FCA, ACMA, MBA – මූල්‍ය