ආයතනික කළමණාකාරීත්වය

චන්දන ඒල් අලුත්ගම මහතා
සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස අලුත්ගම මහතා රාජකාරි බාරගනු ලැබූයේ 2018 වසරේදීය. රක්ෂණ කර්මාන්තයේ විවිධ අංශයන්හි වසර 30 කට වැඩි...
ආලෝක ජයවර්ධන මහතා
ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි
ආලෝක ජයවර්ධන මහතා විදුලි සංදේශ, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම්, මෘදුකාංග, ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රක්ෂණය යන ව්‍යාපාරික විෂය පථයන්හි අවුරුදු 20ක පමණ අත්ද...
ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි - සාමාන්‍ය රක්‍ෂණ
ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා සාමාන්‍ය රක්‍ෂණ ව්‍යාපාරයේ දිගුකාලීන වෘත්තිකයෙක් වන අතර  ඔහුට කර්මාන්තයේ වසර 35 කට වැඩි සේවා කාලයක් ඇත. ඔහු 1985 දී මර්කන්ටයිල්...
දයාරත්න පෙරේරා මයා
ප්‍රධාන නිලධාරි - ජීවිත
විද්‍යාවේදී (ගෞරව), FCII, ව්‍යාපාර පරිපාලන ඩිප්ලෝමා, වරලත් රක්ෂක, MBA (USJ), ANZIIF (අධි සාමාජික) CIP
ශ්‍රියානි කුලසිංහ වීරසිංහගේ මෙනවිය
වැඩ බලන ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
ලලිත් ද සිල්වා මයා
DGM - බෙදාහැරීමේ ප්‍රධානී - සාමාන්‍ය
මූල්‍ය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය, ව්‍යාපාර පරිපාලන දර්ශනපති
රෝහිත අමරපාල මයා
DGM - මානව සම්පත් සහ පරිපාලනය
Charted Fellow CIPM, FCMI(UK), MBA(University of Western Sydney, Australia)
නාමලී සිල්වා මෙනවිය
ප්‍රධාන ව්‍යාපාර නිලධාරි
MCIM (UK), වරලත් අලෙවිකරු, අලෙවිකරණ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව– CIM, ACIB (UK), MBA
චමින්ද ගුණසිංහ මයා
DGM - උපකාරක සේවා
BB කළමනාකරණ (ගණකාධිකරණය) විශේෂ (ගෞරව), FCA, ACMA, MBA – මූල්‍ය