ஊழியர் சம்பந்தப்பட்ட காப்புறுதி Insurance

Protect - ஊழியர் குழும ஆயுள் காப்புறுதிப் பத்திரம்
வேலையாள் நட்ட ஈட்டுக் காப்புறுதி
தனிப்பட்ட விபத்துக் காப்புறுதி