மோட்டார் ப்ளஸ் வர்த்தக வாகனம்

மோட்டார் ப்ளஸ் வர்த்தக வாகனம் என்றால் என்ன?

Motor Plus வர்த்தக வாகனம் காப்புறுதிப் பத்திரம் உங்கள் வர்த்தக வாகனத்துக்கு விபத்துக்கள் மூலம் ஏற்படும் சேதங்களிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கிறது. இதனை வாடகைக்கமர்த்தப்படும் மற்றும் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனங்களையும் உள்ளடக்கிக் கொள்ளும் விதத்தில் விரிவாக்கிக் கொள்ள முடியும்.  இத்திட்டம் வர்த்தக வாகனங்களின் உயர் அளவிலான ஓட்டத் தேவைகளை நிறைவு செய்யும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
கட்டுபடியாகக் கூடிய காப்புறுதித் தவணைக் கட்டணங்கள்
துல்லியமாகக் கோரிக்கைகளைத் தீர்த்து வைத்தல்

மொத்தக் காப்புறுதி கோரிக்கைத் தொகையையும் துல்லியமாகத் தீர்த்து வைத்தல்

மோட்டார் ப்ளஸ் லோயல்டி வெகுமதித் திட்டத்தில் சேர்ந்துக் கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்பு

Motor Plus Royalty வெகுமதித் திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்வதன் மூலம் இலங்கையின் நன்கு பிரபல்யமான வணிகச் சின்னங்கள் மற்றும் கம்பனிகள் என்பவற்றிலிருந்து அற்புதமான வெகுமதிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்புக் கிடைக்கின்றது

அந்த இடத்திலே நடத்தப்படும் பரீட்சிப்பு

விபத்துக்களில் வாகனங்கள் சேதமடையும் சந்தர்ப்பத்தில் தொழில்சார் ரீதியில் தகுதியைப் பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 175 க்கு மேற்பட்ட எமது தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் விபத்து நடந்த இடத்திற்கு உடனடியாக விஜயம் செய்து, விபத்தின் மூலம் ஏற்பட்டிருக்கும் சேதங்களை மதிப்பிடுகின்றார்கள். பழுதுபார்ப்பு வேலைகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கும் பொருட்டு அவர்கள் எந்த ஒரு இடத்திற்கும் எந்த ஒரு நேரத்திலும் செல்வதற்குத் தயாராகவுள்ளார்கள்

இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்துடன் கூட்டில் இருக்கும் நிறுவனங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான தகைமை

இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் இலங்கையின் முன்னணி வாகன முகவர்களுடன் கூட்டாக இணைந்து செயற்படுவதுடன், ஒரு விபத்து ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்தக் கூட்டின் வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது. எனவே, மேலதிக செலவுகள் எவையுமில்லாமல் வாகனத்தின் பழுதுபார்ப்பு வேலைகளை மேற்கொண்டு, வாகனப் தயாரிப்பாளரின் விதித்துரைப்புக்களின் பிரகாரம் அதனைப் பழைய நிலைக்கு எடுத்து வரக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது

3 வேலை மணித்தியாலங்களுக்குள் காப்புறுதிக் கோரிக்கைகளுக்குப் பணம் செலுத்துதல்

ரூ. 75,000க்குக் குறைந்த காப்புறுதிக் கோரிக்கைகளுக்கு 3 வேலை மணித்தியாலங்களுக்குள் பணம் செலுத்தப்படுகின்றது. செலவு மதிப்பீடு, பழுது பார்ப்புக்கான கட்டணப் பட்டியல்கள், மீட்பு மற்றும் வேலையாள் கூலி, பழுது பார்ப்புக்குப் பின்னரான பரீட்சிப்பு என்பன எவையுமில்லாமல் இது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது

ஆவணங்களின்றி வாகனங்களைப் பழுதுபார்த்தல்

பழுது பார்ப்பு கட்டணப் பட்டியல்கள் மற்றும் மீட்பு செலவுப் பட்டியல் என்பன இல்லாமல் ரூ. 75,000 - 500,000 வரையிலான தொகைகள் வரையிலான கோரிக்கைகள் தொடர்பாக கட்டணப் பட்டியல்களைச் சமர்ப்பிக்காமல் உங்கள் வாகன பழுதுபார்ப்பு வேலைகளை மேற்கொள்ள முடியும்

காசு சாராத பழுதுபார்ப்பு வசதி

உங்கள் வாகனத்தின் தயாரிப்பு திகதியிலிருந்து 5 வருடங்களுக்குள் உரிமையாளரின் கணக்கில் பிடித்தங்கள் செய்யாத விதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்களிடமிருந்து காசு சாராத பழுதுபார்ப்பு வசதி வழங்கப்படுகின்றது

இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் பங்காளர் கராஜ்களிலிருந்து அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் Motor Plus பங்காளர் கராஜ்களில் உங்கள் வாகனங்களின் பழுது பார்ப்பு வேலைகளை மேற்கொண்டு பின்வரும் பயன்களைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்:

  • காசு சாராத தீர்ப்பனவு வசதி
  • வாகனத்தின் வயது என்னவாக இருந்தாலும் உங்களது காப்புறுதிக் கோரிக்கைக்குப் பணம் செலுத்தும் பொழுது உரிமையாளரின் கணக்கின் பங்களிப்புத் தொகை பிடித்தம் செய்யப்படமாட்டாது
  • ஆகக் கூடியது 10 நாட்களுக்கு வாகன வாடகை கொடுப்பனவு
Motor Plus பங்காளர் கராஜ்கள்
பெயர் முகவரி தொடர்பு இல.
கிரியேட்டிவ் ஒட்டோ ஷைன் கலகெடிஹேன 332 289873 / 779 406799
ஆர்.எம். மோட்டர்  வேர்க்ஸ் முதுன்கொட 332 222867
சிலோன் மோட்டர்  வேர்க்ஸ்  சேர்விசஸ்  (பிரைவேட்) லிமிடட் களனி 112 917207 / 777 387300
மெர்க்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மன்ட் பினான்ஸ்  (பிரைவெட்) லிமிடட் கொஹூவளை​ 112 852327 / 114 899860
அஜித் மோட்டர்ஸ் ஹோகந்தர தெற்கு 112 760446 / 112 185446 / 777 890844
களிந்து ஒட்டோ ரிபெயார் சென்டர் (பிரைவட்) லிமிடட் யக்கல 332 230885 / 777 578708
கென்டாரோ ஒட்டோ என்ஜினியரிங் பெப்பிலியான 112 890676 / 112 890677
க்விக் பிக்ஸ் ஒட்டோமொபைல்ஸ் (பிரைவட்) லிமிடட் அம்பத்தலே 112 549606

 

தகைமை
  • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் வாகனத்தின் மீதான ஒரு காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட வயது வந்தவர்கள் இந்தக் காப்புறுதிப் பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
  • இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதி செய்யப்படும் வாகனம் இலங்கையின் பூகோள எல்லையில் இருந்து வருதல் வேண்டும்.

* விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.

என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்