கப்பற் சரக்குக் காப்புறுதி Insurance

கப்பலின் சரக்கேற்றும் பாகம் மற்றும் இயந்திர காப்புறுதி
கப்பற் சரக்குக் காப்புறுதி