කණ්ඩායම් ආරක්ෂක කාල රක්ෂණ ඔප්පුව
සේවක වන්දි රක්ෂණය
පුද්ගල හදිසි අනතුරු ආවරණය