லோயல்டி ரிவோர்ட்ஸ் திட்டத்தை விற்பனை செய்பவர்கள்

மோட்டார் ப்ளஸ் லோயல்டி ரிவோர்ட்ஸ் ப்ளஸ் திட்டத்தின் விற்பனையாளர்கள்

Hybrid Hub
Nawaloka Hospitals
You Drink We Drive
ஜே.எம். விக்ரமாரச்சி அன்ட் கம்பனி
SJC Recovery (Pvt) Ltd
Neuventure
Certis Lanka home nursing & swift Care (Pvt) Ltd
The Pink Auto Shop
Horizon Campus
Driveline