லோயல்டி ரிவோர்ட்ஸ் திட்டத்தை விற்பனை செய்பவர்கள்

மோட்டார் ப்ளஸ் லோயல்டி ரிவோர்ட்ஸ் ப்ளஸ் திட்டத்தின் விற்பனையாளர்கள்

GLITZ Park
You Drink We Drive
Driveline
Chaarya resort & spa
Hybrid Hub
Lanka Hospitals
Nawaloka Hospitals
The Pink Auto Shop
Joe's Resort
Apa Villa Thalpe
Vision Care
SPECS Eye
Spot Auto Care City
Wild Trails Yala by Suri
Eagle Regency