ලෝයල්ටි ප්‍රතිලාභ සපයන ආයතන

ලෝයල්ටි ප්‍රතිලාභ සපයන ආයතන

Lakraj Hotel
Yala Tribe
Tergo Auto Care
iCare Wash
Browns Hybrid Care
Edirisinghe Brothers-Hybrid Hub
නුවෙන්චර්
ද පින්ක් ඔටෝ ශොප්
Automiraj
SPECS Eye Wear Pvt Ltd
නවලෝක රෝහල
Lanka Hospitals
සර්ටිස් ලංකා හෝම් නර්සින් සහ ස්විෆ්ට් කෙයා (පුද්) සමාගම
යූ ඩ්‍රින්ක් වී ඩ්‍රයිව්
එස්.ජේ.සී. රිකවරි (පුද්) සමාගම
හොරයිසන් කැම්පස්
ජේ.එම්. වික්‍රමාරච්චි සහ සමාගම