மோட்டார் ப்ளஸ்

மோட்டார் ப்ளஸ் திட்டம் என்றால் என்ன?

உங்களுக்கும் உங்கள் வாகனத்துக்கும் மிகச் சிறந்த அனுகூலங்களுடன் கூடிய விதத்தில் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய விதத்திலான ஒரு பாதுகாப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் மோட்டார் ப்ளஸ் காப்புறுதிப் பாதுகாப்பிலும் பார்க்க உங்களுக்கு வோறொரு சிறந்த பாதுகாப்பு இருந்து வர முடியாது. இன்றைய கால கட்டத்தின் நெருக்குதல்கள் மிகுந்த வாழ்க்கை மாதிரியுடன் அனுசரித்துச் செல்வதற்கு உதவும் விதத்தில் இந்த மோட்டார் வாகன காப்புறுதித் திட்டத்தை நாங்கள் வடிவமைத்துள்ளோம். அது நாடெங்கிலும் இருக்கும் வாகன முகவர்கள் மற்றும் பழுதுபார்க்கும் நிலையங்கள் என்பவற்றுடன் மிகச் சிறந்த விதத்தில் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கும் கூட்டுச் செயற்பாட்டுக்கு ஊடாக உங்களுக்கும் உங்கள் வாகனத்துக்கும் பாதுகாப்பைப் பெற்றுத் தருகின்றது. அது வாரத்தின் 7 நாட்களிலும் 24 மணிநேரமும் ஈடிணையில்லாத சேவை மற்றும் பாதுகாப்பு என்பவற்றை உங்களுக்குப் பெற்றுத் தருகிறது. இந்தக் காப்புறுதிப் பத்திரம் தொந்தரவுகள் இல்லாத விதத்தில் உங்கள் வாகனங்களைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் உங்களுக்கு வசதியை வழங்குவதுடன், அதன் Motor Plus Loyalty நிகழ்ச்சித் திட்டத்திலிருந்து பல்வேறு வெகுமதிகள் மற்றும் அனுகூலங்கள் என்பவற்றையும் பெற்றுத் தருகின்றது.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
கட்டுபடியாகக் கூடிய காப்புறுதித் தவணைக் கட்டணங்கள்
நெகிழ்ச்சித் தன்மையுடன் கூடிய கொடுப்பனவுத் திட்டங்கள்

நீங்கள் HSBC, AMEX மற்றும் கொமர்ஷல் வங்கி கடனட்டைகள் மூலம் பணத்தைச் செலுத்தும் பொழுது 0% வட்டியுடன் கூடிய விதத்திலான தவணைக் கட்டணத் திட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய நெகிழ்சித் தன்மையுடன் கூடிய கொடுப்பனவுத் திட்டங்கள்

ஒன்லைனில் புதுப்பித்துக் கொள்ளல்

உங்களுடைய மோட்டார் வாகன காப்புறுதிப் பத்திரத்தை ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் வாடிக்கையாளர் இணையதளத்திற்கு ஊடாக ஒன்லைன் மூலம் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு

துல்லியமான தீர்ப்பனவுகள்

மொத்த காப்புறுதிக் கோரிக்கைத் தொகையையும் துல்லியமான விதத்தில் தீர்த்து வைத்தல்

மோட்டார் ப்ளஸ் லோயல்டி வெகுமதித் திட்டத்தில் இணைதல்

மோட்டார் ப்ளஸ் லோயல்டி வெகுமதித் திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்வதன் மூலம் இலங்கையின் தலை சிறந்த வணிகச் சின்னங்கள் மற்றும் கம்பனிகள் என்பவற்றிலிருந்து அற்புதமான வெகுமதிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது

அதே இடத்தில் நடத்தப்படும் பரீட்சிப்பு

தொழில்நுட்ப தகைமை பெற்றிருக்கும் 175 க்கும் மேற்பட்ட தொழில்சார் தொழில்நுட்பவியலாளர்களின் எமது அணி விபத்து நடந்த இடத்திற்கே வந்து பரிசீலனை செய்கின்றது. அவர்கள் உடனடியாக விபத்து இடத்துக்கு விஜயம் செய்து விபத்தின் மூலம் ஏற்பட்டிருக்கும் சேதங்களை மதிப்பீடு செய்கின்றார்கள். பழுதுபார்க்கும் வேலைகளுக்கு ஒப்புதலை வழங்கும் பொருட்டு எந்தவொரு நேரத்திலும் நாட்டின் எந்தவொரு இடத்திற்கும் அவர்கள் வருகைத் தருவார்கள்

இலவச ஆள்சார் விபத்துக் காப்புறுதி

ஒரு விபத்து காரணமாக மரணம் நிகழும் சந்தர்ப்பத்தில் காப்புறுதி செய்யப்பட்டிருப்பவருக்கு இல. ரூ. 1,000,000 தனிப்பட்ட விபத்துக் காப்புறுதித் தொகையும், மூன்று பயணிகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ. 50,000 தொகையும் வழங்கப்படுகின்றது. (தனியார் கார்கள் மற்றும் தனியார் இரட்டை நோக்க வாகனங்கள் என்பவற்றுக்கு மட்டுமே பொருந்தக் கூடியதாகும்)

காற்றுப் பை காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு (Air Bag Cover)

கார்கள், தனியார் கெப் வாகனங்கள் மற்றும் தனியார் இரட்டை நோக்க வாகனங்கள் என்பனவற்றுக்கு 100% காற்றுப் பை காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு (Air Bag Cover) வழங்கப்படும். (புத்தம் புது வாகனங்கள் தொடர்பாக இந்தப் பாதுகாப்பு 3 வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்); புதுப்பிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் தொடர்பாக தயாரிப்பு வருடத்திலிருந்து 2 வருடங்களுக்கு அது செல்லுபடியாகும்)

மூன்று வேலை மணித்தியாலங்களுக்குள் காப்புறுதி கோரிக்கைத் தொகைகளைச் செலுத்துதல்

ரூ 75,000 க்குக் குறைந்த காப்புறுதி கோரிக்கைத் தொகைகள் திருத்தல் வேலைகளுக்கான செலவு மதிப்பீடுகள், திருத்தல் வேலைக்கான கட்டணப் பட்டியல், மீட்பு மற்றும் ஊழியச் செலவுகள், பழுதுபார்ப்பின் பின் பரிசோதனை என்பன எவையும் இல்லாமல் 3 வேலை மணித்தியாலங்களுக்குள் செலுத்தப்படும்

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் பங்காளர் கராஜ்களில் வாகனங்களைப் பழுது பார்த்தல்

ரூ. 75,000 - ரூ. 500,000 வரையான காப்புறுதிக் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பழுது பார்ப்பு கட்டணப் பட்டியல்கள் மற்றும் மீட்புச் செலவுப் பட்டியல் என்பவற்றை சமர்ப்பிக்காத விதத்தில் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் கராஜ்களில் உங்கள் வாகனங்களை பழுதுபார்த்துக் கொள்ள முடியும்

காசு சாராத பழுதுபார்ப்பு வசதி

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்களிடமிருந்து காசு சாராத பழுதுபார்ப்பு வசதி (Cashless Repair Facility) வழங்கப்படுவதுடன், வாகனம் தயாரிக்கப்பட்ட வருடத்திலிருந்து 5 வருடங்கள் வரையில் இது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. வாகன உரிமையாளரின் செலவில் அது மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் பங்காளர் கராஜ்களிலிருந்து அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷுரன்ஸ் மோட்டர் ப்ளஸ் பங்காளர் கராஜ்களில் உங்கள் வாகனங்களைப் பழுது பார்த்து பின்வரும் அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்:

o காசு சாராத தீர்ப்பனவு வசதி
o உங்களுடைய காப்புறுதிக் கோரிக்கையிலிருந்து உரிமையாளரின் கணக்கிலிருந்து பங்களிப்புகளுக்கு தொகைகள் கழிக்கப்படமாட்டாது
o ஆகக் கூடியது 10 நாட்களுக்கு வாகன வாடகை கொடுப்பனவு

மோட்டார் ப்ளஸ் திட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள கராஜ்கள்
பெயர் முகவரி தொடர்பு இலக்கம்
கிரியேட்டிவ் ஒட்டோ ஷைன் கலகெடிஹேன 332 289873 / 779 406799
R.M.மோட்டார் வேர்க்ஸ் முதுன்கொட 332 222867
சிலோன் மோட்டர் வேர்க்ஸ் சர்விசஸ் (பிரைவட்) லிமிடட் களனி 112 917207 / 777 387300
மேர்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மன்ட் பினான்ஸ் (பிரைவட்) லிமிடட் கொஹூவல 112 852327 / 114 899860
அஜித் மோட்டர்ஸ் ஹோகந்தர தெற்கு 112 760446 / 112 185446 / 777 890844
கலிந்து ஒட்டோ ரிபயார் சென்டர்(பிரைவேட்) லிமிடட் யக்கல 332 230885 / 777 578708
கென்டேரோ ஒட்டோ என்ஜினியரிங் பெப்பிலியான 112 890676 / 112 890677
குயிக் பிக்ஸ் ஒட்டோமொபைல்ஸ் (பிரைவட்) லிமிடட் அம்பத்தலே 112 549606

 

தகைமை
  • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் வாகனம் தொடர்பாகக் காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட வயது வந்தவர்கள் காப்புறுதிப் பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
  • இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதி செய்யப்படும் வாகனம் / வாகனங்கள் இலங்கையின் பூகோள எல்லைக்குள் இருந்து வருதல் வேண்டும்.

* விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்